Tips til ME-syke som søker ung ufør-tillegg og ufør

Først delt på Bli_MEd sin snap 11.08.2021 av Victor – fast medlem i bli_med.

Undertegnede har lest gjennom hundrevis av trygderettsavgjørelser og NAV-vedtak, og har i den sammenheng observert en rekke fellestrekk ved avslag på søknader på ung ufør-tillegg og ufør. I og med at det undertiden foreligger en brutal rettsanvendelse ovenfor ME-pasienter, nødvendiggjør det at ME-syke må ta noen forholdsregler så lenge denne diskrimineringen eksisterer.

I det følgende vil jeg redegjøre for hva det lønner seg å ha på plass før man søker på ung ufør-tillegget og ufør.

Først tar vi en titt på vilkårene for ung ufør-tillegget og ufør.

Vilkår for ufør 

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste 5 årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade (Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 40 prosent.)

Vilkår for ung ufør-tillegg: (merk: Fra 31. januar 2020 ble ung ufør-tillegget på AAP avviklet, slik at bare de som har søkt eller vært på AAP før dette skjæringstidspunktet kan få det, og tillegget er nå ellers utelukkende et tillegg på ufør).

  • Du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk.
  • Sykdommen er klart dokumentert
  • Du søker om uføretrygd før fylte 36 år hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år.

Tips til de som må søke ufør

I praksis så får majoriteten av ME-syke avslag på ufør fordi de ikke etter NAVs vurdering har gjennomført “hensiktsmessig” behandling eller arbeidsrettet tiltak. Dette er som regel krav om å gjennomføre kognitiv terapi, mestringskurs, rehab eller gradert trening, og ulike graderte arbeidsrettede tiltak. Det er uklart etter gjeldende rett hva som må anses å være “hensiktsmessig”, og NAV har i denne usikkerheten valgt å legge seg på en meget streng linje ovenfor ME-pasienter.

I forarbeidene (Ot.prp.nr.102 (2001–2002) så heter det “Som hensiktsmessig behandling eller attføring regnes bare behandlings- eller attføringstiltak som det er mulig å iverksette. … Det anses ikke hensiktsmessig med ytterligere behandling eller attføring hvis det er klart at inntekts-/arbeidsevnen er varig nedsatt og ikke kan bedres gjennom noen form for tiltak

Høyesterett tolket denne uttalelsen i Rt. 2010 s. 113 dithen at det ga uttrykk for at “alle mulige tiltak skal forsøkes”. Jeg mener Høyesterett tolket forarbeidene uriktig her, og at forarbeidene heller ga uttrykk for at man bare må forsøke hensiktsmessig behandling som det er “mulig å iverksette”, dvs. I de tilfeller hvor det ikke foreligger “åpenbare grunner” til at behandling ikke er hensiktsmessig, jf. Folketrygdloven § 12-5. Eksempelvis alvorlig sykdom.

For ME-pasienter er en slik åpenbar grunn typisk at den anstrengelsesutløste utmattelsen er så alvorlig, at behandling eller arbeidsrettede tiltak medfører en betydelig risiko for forverring. 

Høyesterett sier i den konkrete drøftelsen av om det forelå “åpenbare grunner” i saken som var oppe der at “Det foreligger ingen opplysninger som tyder på at det var medisinske årsaker til at de tidligere attføringstiltak ble avbrutt”. Med andre ord er “medisinske årsaker” relevante “åpenbare grunner” for å slippe “hensiktsmessig” behandling eller tiltak. Dette må antas og også omfatte legeerklæringer som fraråder behandling eller arbeidstiltak pga risiko for forverring.

Mitt første tips til alle ME-pasienter som vet de vil ha en stor risiko for forverring ved forsøk på arbeidstiltak, er derfor å ikke søke før dere har grundige legeerklæring(er) som redegjør for denne risikoen og generelt funksjonsnivå. Riktignok overser NAV noen ganger dette, men man vil klart nok ha større sjanse for å slippe å gjennomføre “hensiktsmessig” behandling og arbeidsrettede tiltak med grundige legeerklæringer. 

Mitt andre tips til alle ME-pasienter som tror de i alle fall kan forsøke behandling eller arbeidsrettet tiltak uten forverring, er å gjøre dette slik at dere slipper å få avslag på dette grunnlag. Her må imidlertid følgende tas i betraktning for de som er aktuelle for ung ufør: Det er paradoksalt nok vanlig avslagsgrunn for ung ufør-tillegg at ME-syke har deltatt på rehabilitering, mestringskurs og arbeidsrettet tiltak, samt gjennomført gradert trening og kognitiv terapi. Dette er tilfellet nærmest uavhengig av hvordan behandlingen eller det arbeidsrettede tiltak endte. 

Situasjonen kan oppsummeres som “damned if u do, damned if u dont”, fordi all aktivitet blir brukt som avslagsgrunn under drøftelse av alvorlighetskriteriet.

Når dette er situasjonen så blir det veldig viktig at ME-syke (eventuelt dets pårørende) går grundig gjennom alle epikriser og arbeidsevnevurderinger fra tiltak, for å være sikker på at de gir et presist uttrykk for den ME-sykes funksjonsnivå. Her må man gå mikroskopisk til verks, da NAV rutinemessig trekker setninger helt ut av kontekst hvis utdrag gjør at de kan tolkes annerledes enn tiltenkt.

En annen vanlig avslagsgrunn knytter seg til at inntektsevnen må være “varig nedsatt”. Her er det viktig å være var på at positive vendinger fra helsevesen i epikriser også blir tatt ut fra kontekst og brukt som selvstendig avslagsgrunn. Det typiske er at helsevesen har uttalt at det er gode sjanser for “spontan bedring” eller bedring over tid. Slike uttalelser er imidlertid i motstrid med forskning på prognose ved ME som viser at under 5 % oppnår spontan bedring. Mitt tredje tips er følgelig å kreve slike uttalelser rettet, ettersom ansatte i NAV gjennomgående ikke har kunnskap om ME, og tar slike uttalelser fra helsevesen på ordet.

Tips til de som søker ung ufør-tillegg.

I praksis så får majoriteten av ME-syke som søker ung ufør avslag fordi kravet om “alvorlig” sykdom ikke blir ansett oppfylt. Her er praksis ekstremt streng, og påviselig diskriminerende (denne situasjonen vil bli dekket senere når den bestilte juridiske rapporten om ME-syke og ung ufør blir gjort tilgjengelig for allmennheten av gjeldende advokatfirma, samt når jeg er ferdig med egen gjennomgang av Trygderettens kjennelser om ME og ung ufør.).

Mitt første tips er å passe på at det går godt frem av dokumentasjonen i saken din hvilke konsekvenser aktiviteter har på funksjonsevnen din. Hvis det står at du går en kort tur to dager i uka, så bør det gå frem at dette fører til symptomforverring hvis så er tilfellet. Dette fordi NAV gjennomgående vurderer aktiviteter isolert fra PEM. Med andre ord: Dokumenter forverringer grundig.

Mitt andre tips for de som ikke er fylt 26 år enda, er å få jevnlige funksjonsnivåerklæringer fra fastlege, ettersom en vanlig avslagsgrunn ved ung ufør-søknader er at det ikke var tilstrekkelig dokumentert før fylte 26 at man var alvorlig syk. Det er ganske vanlig at NAV og Trygderett ser bort i fra dokumentasjon som tilkommer etter dette skjæringstidspunktet som belyser eller sannsynliggjør alvorlighetsgraden før fylte 26. Ironisk nok bruker de motsetningsvis ofte bedring etter fylte 26 som selvstendig avslagsgrunn selv om informasjonen er langt etter skjæringstidspunktet. Dette er opportunistisk rettsanvendelse som ikke er en rettsstat verdig.

Mitt tredje tips er å ikke dra på ferier, selv om de er tilrettelagt. Av uviss grunn er det praksis for at dette er selvstendig avslagsgrunn for ME-syke som søker ung ufør, og følgelig gjør man desverre dette på egen risiko. I min gjennomgang har jeg sett veldig få som har fått medhold i Trygderetten dersom de har dratt på ferie.

Mitt fjerde tips er og allerede ved første søknad legge ved erklæringer om funksjonsnivå fra pårørende eller lignende, som kan belyse funksjonsnivået ditt. NAV er ofte skeptisk til søkers egenerklæring, så når pårørendes beskrivelser samsvarer med din egenerklæring er det nok et pluss.

Mitt femte tips er å dobbeltsjekke at eventuelle gradsinndelinger etter Helsedirektoratets retningslinjer faktisk samsvarer med ditt funksjonsnivå. Jeg ser gjennomgående at mange som skulle vært gradert som “alvorlig”, blir gradert som “moderat”, og i Trygderetten er det få som får innvilget ung ufør-tillegg med mild og moderat grad.

Mitt sjette tips er å ikke presse deg gjennom et arbeidstiltak dersom det er åpenbart at du ikke har noen reell inntektsevne, dvs. at du erfaringsmessig får forverring av helt dagligdagse aktiviteter. Innsatsen din vil bare bli brukt som selvstendig avslagsgrunn ved ung ufør-søknad. Dette gjelder forsåvidt også forsøk på utdanning.

Jeg håper disse tipsene vil være til hjelp for noen som står i denne prosessen, og jeg ønsker dere masse lykke til med sakene deres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.